El libro que te recomendaré hoy es un libro escrito por un puritano el siglo XVII. Es extenso pero ha sido recomendado por grandes hombres del pasado y del presente. Fue escrito en inglés y fue traducido al Español el año 2011.

Recomendación del libro

Este libro escrito por el puritano William Gurnall, fue publicado en tres volúmenes, en 1655, 1658 y 1662. Tiene como título original The Christian in Complete Armour. El texto está basado en los versículos de Efesios 6:13-17. El autor analiza profundamente cada parte de la armadura con la cual debe estar vestido el cristiano, así como dice la Biblia, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo estar firmes.1

Sobre este libro, Charles Spurgeon declaró que no tiene igual y que cada línea está llena de sabiduría.2

Sobre el autor

Sobre Gurnall se sabe muy poco, pero este libro es prueba de su amor por Dios y su Palabra. De lo poco que se sabe es que nació en el año 1616, en la ciudad Lynn, Inglaterra. Fue un excelente estudiante. Como puritano, buscaba servir a Dios de una manera pura, como dice la Biblia, sin agregar o añadir nada. Los puritanos sostenían que el hombre tiene que ser reformado por la gracia del Señor. Consideraban que la persona alcanzada por la gracia de Dios y su perdón, debe mostrar su reconocimiento viviendo una vida humilde y piadosa. 

El conocimiento de la Palabra de Dios es primordial

Cualquier cristiano, así como necesita de alimento para el cuerpo, necesita también alimento para su alma. Así como sostiene el autor, el conocimiento de la Palabra de Dios es primordial, no podemos ser cristianos listos para el día malo, para la lucha, si no estamos llenos de la Palabra de Dios. Esto se sostiene a lo largo del libro, dado que está escrito basándose en un texto bíblico. El hecho de que el autor pudo sacar tanto texto de unos cuantos versículos, nos demuestra que era un excelente teólogo, que estudiaba sin cesar la Palabra de Dios y la amaba.

Después de que se nos dice por qué tenemos que estar listos, con la armadura completa y se analiza el carácter de la guerra espiritual, luego hace la radiografía de cada una de las partes de la armadura: la verdad, la coraza de la justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. En cada una de las partes con mucha paciencia, el autor analiza y explica con sabiduría. 

El escenario de esta guerra es la misma alma del hombre. No hay neutrales en esta guerra. Todo el mundo está implicado en la lucha, ya sea por Dios contra Satanás o por Satanás contra Dios.3

Gurnall empieza con el título, Llamada a las armas, cualquier cristiano, como buen soldado, no puede ir a la guerra sin armas. Si eres un soldado serio, no coquetees con ninguno de tus deseos inferiores a Cristo y el Cielo.4

Lo que se repite en el transcurso del libro es la necesidad y la obligación de los cristianos de conocer la Palabra de Dios, así podremos saber cual es la armadura que necesitamos para esta guerra espiritual, y vistiéndonos con ella, saber que significa y cual es el rol de cada parte, para poder luchar vestidos, preparados para la lucha, hasta el final. 

¿Qué opinas de aquel que sale a la batalla con yelmo de bronce, espada de palo y escudo de papel? Darás por sentado que no puede hacer nada al enemigo… sino matarlo de risa.5
La cumbre de la fe es creer lo que parece más improbable; y es amor supremo soportar pacientemente el dolor, por amor a Cristo. En esto negamos el razonamiento carnal que disputa contra el poder y la fuerza de Dios.6

El Cristiano con toda la armadura - William Gurnall
Para adquirir el libro has clic en la imagen

1Biblia, Efesios 6:13, RVR 1960.

2El cristiano con toda la armadura de Dios, W. Gurnall, página 5.

3El cristiano con toda la armadura de Dios, W. Gurnall, página 39.

4El cristiano con toda la armadura de Dios, W. Gurnall, página 46.

5El cristiano con toda la armadura de Dios, W. Gurnall, página 758.

6El cristiano con toda la armadura de Dios, W. Gurnall, página 860.

En Rumano

Recomandare de carte

Această carte scrisă de puritanul William Gurnall, a fost publicată în trei volume, în 1655, 1658 și 1662. Are ca titlu original The Christian in Complete Armour. Textul este bazat pe versiculele din Efeseni 6:13-17. Autorul analizează profund fiecare parte a amurii cu care trebuie să fie îmbrăcat orice creștin, după cum spune Biblia, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul.1

Despre această carte, Charles Spurgeon a declarat că nu are egal și e foarte valoroasă, fiecare linie e plină de înțelepciune.2 

Despre William Gurnall nu se știe foarte multe, această carte este dovada dragostei lui pentru Dumnezeu și Cuvântul lui. Din puținul care se știe este că s-a născut în anul 1616, în orașul Lynn, Anglia. A fost un excelent student. Ca puritan, căuta să-l servească pe Dumnezeu într-un mod pur, așa cum spune Biblia, fără să adauge sau să scoată nimic. Puritanii susțineau că omul trebuie reformat de harul lui Dumnezeu. Considerau că persoana căruia Dumnezeu îi arată milă, și-i dă iertare, trebuie să-și arate recunoștința prin trăirea unei vieți modeste și umile. 

Orice creștin, așa cum are nevoie de hrană pentru corp, așa are nevoie de hrană pentru suflet. Cum susține autorul, cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu e primordială, nu putem fii creștini gata pentru ziua cea rea, pentru luptă, dacă nu suntem plini de Cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru este susținut pe tot parcursul cărții, dat fiind că această carte a fost scrisă pe baza unui text biblic. Faptul că autorul a putut să scoată atâta text și doctrină sănătoasă din câteva versicole ne arată că a fost un teolog excelent care studia neobosit Biblia, și iubea Cuvântul lui Dumnezeu.

După ce Gurnall ne spune de ce trebuie să fim gata, cu armura completă, și ne vorbește despre caracterul războiului spiritual apoi analizează profund fiecare parte a armurii: adevărul, platoșa neprihănirii, râvna Evangheliei păcii, scutul credinței, coiful mântuirii. La fiecare parte se oprește cu răbdare și dă explicații pline de înțelepciune cerească.

Scenariul acestui război este chiar sufletul omului. No există neutralitate în războiul acesta. Toată lumea este implicată în această luptă, ori pentru Dumnezeu împotriva lui Satana, ori pentru Satana împotriva lui Dumnezeu.3

Gurnall începe cu titlul, Chemarea armelor, orice creștin, ca un bun soldat nu poate merge fără arme la război. Dacă ești un soldat serios, nu cocheta cu niciuna dintre dorințele inferioare lui Hristos și cerului.4

Ceea ce se repetă pe parcursul cărții este necesitatea și obligativitatea creștinului de a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu, așa vom putea știi care este armura de care avem nevoie pentru acest război spiritual și îmbrăcându-ne cu ea, să știm ce semnifică fiecare, care este rolul fiecărei părți, să putem lupta îmbrăcați și pregătiți pentru luptă, până la capăt. 

Ce părere ai despre acela care iese la bătălie cu cască de bronz, spadă de lemn și scut de hârtie? Vei fii sigur că nu va putea face nimic dușmanului… doar să-l omoare de râs.5

Culminarea credinței este a crede ceea ce pare mai puțin probabil; și e dragoste supremă să poți suporta cu răbdare durerea, din dragoste pentru Hristos. Cu aceasta negăm rațiunea carnală care e în conflict împotriva puterii și forței lui Dumnezeu.6

1Biblia, Efeseni 6:13, VDC.

2El cristiano con toda la armadura de Dios, W. Gurnall, pagina 5, traducere proprie.

3El cristiano con toda la armadura de Dios, W. Gurnall, traducere proprie, pagina 39.

4El cristiano con toda la armadura de Dios, W. Gurnall, traducere proprie, pagina 46.

5El cristiano con toda la armadura de Dios, W. Gurnall, traducere proprie, pagina 758.

6El cristiano con toda la armadura de Dios, W. Gurnall, traducere proprie, pagina 860.

mm

Author Georgia Blidar

Rumana de nacimiento, pero peregrina en esta tierra. Soy apasionada por la lectura y me gusta escribir, el idioma rumano es mi lengua materna pero escribiré en español, uno de los cinco idiomas provenientes del latín. De profesión soy periodista así que desde aquí comenzaré a comunicar lo que la Gracia de Dios nos permita compartir.

More posts by Georgia Blidar

Leave a Reply